1 Okt

Søknadsperioden for vårens gavetildeling er over. Nye muligheter til høsten 2022

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebank1 Modum

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og skal se til at stiftelsen arbeider for formålsoppnåelse og virker og utøver sin virksomhet i henhold til vedtektene og gjeldende lover.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebank1 Modum

Annet hvert år skal det velges representanter til generalforsamlingen, og representantene skal velges blant innskytere i Sparebank1 Modum med bostedsadresse i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Innskytervalg 2022 – forslag på kandidater

Det skal velges representanter til generalforsamlingen, og er du kunde i Sparebank1 Modum og bor i Modum, Sigdal eller Krødsherad kan du fremme forslag om kandidater innen 18. mars

Send forslag på kandidater til post@sparebankstiftelsenmodum.no