1 Okt

Søknadsperioden for vårens gavetildeling er over. Nye muligheter til høsten 2022

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum ble etablert 6. oktober 2020.  Stiftelsen eier 2 500 000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Modum hvert pålydende 65kr. og er dermed største eier i banken.

Formål

Stiftelsen har som formål å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Modum og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Vedtektenes § 1-2 Formål:

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Modum. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i SpareBank 1 Modum.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Modum og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Visjon og misjon

Visjon

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modums visjon er å bidra til samfunnsutviklingen i Modum.

Verdier

Våre verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. 

Hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å:

 • Sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen
 • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Modum
 • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter
 • Dele ut gaver til allmennyttige formål

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal sikre at gavemottakere, publikum, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet.

Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i retningslinjer for gavetildelinger. Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort.

Alle som representerer stiftelsen skal opptre med respekt, redelighet og omtanke. Stiftelsen disponerer store verdier som skal komme samfunnet til gode i lang tid. Ingen skal gis utilbørlige eller personlige fordeler utover det som følger av vedtatte gaveutdelinger i samsvar med stiftelsens retningslinjer, avtaler og vedtatte honorarer. Det er ikke tillatt for stiftelsens representanter å motta gaver, og utgifter i forbindelse med reise o.l. skal dekkes av stiftelsen selv. Ingen må delta ved behandling eller avgjørelse av saker der det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. 

Dette er et sammendrag av våre retningslinjer.  Fullstendige retningslinjer kan lastes ned her:

Etiske retningslinjer

 

 

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ, og består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning avspeiler kundestrukturen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Etter etablering av stiftelsen i oktober 2020 har generalforsamlingen følgende sammensetning:

Medlemmer

 • Hermann Olslund (leder)
 • Lisa Erlanda Tangerud
 • Svein W, Paulsen
 • Ingun Dalaker Øderud
 • Stig Hølen
 • Solveig Holm

Varamedlemmer

 • Helene Letmolie
 • Bård S Pettersen
 • Laila Thommassen

StyretAdministrasjon

Forvaltning

Forvaltning av Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modums verdier


Egenkapitalbevis i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum eier pr. oktober 2021 2,5 mill. egenkapitalbevis i SpareBank 1 Modum, hvert pålydende 65kr. Dette utgjør 65,2 % av egenkapitalbevisene i banken. I stiftelsens regnskap vil verdien av disse være oppført til 187,5 mill. kroner. Egenkapitalbevisene er registrert i VPS, men ikke notert på børs.

Stiftelsens styre har fastsatt hvordan eierskapet i banken skal forvaltes. I henhold til stiftelsens vedtektsfestede formål skal stiftelsen utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Modum. 

Eierstyring

Stiftelsen er representert i Sparebank1 Modums generalforsamling med 4 representanter, stiftelsens styremedlemmer og leder i stiftelsens generalforsamling.

 

Årsrapporter

Stiftelsen er etablert sent 2020, og det har ikke vært aktivitet i etableringsåret.  Første årsrapport vil derfor være for 2021 og vil være tilgjengelig på denne siden  i mars/april 2022.